top of page

GYMNÁZIUM AKTUALITY 

Galeria Gymnazium

Študijný odbor : 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

Základné informácie o škole:

Eiffel Tower

gymnázium
bilingválne štúdium

štúdium je päťročné

s druhým vyučovacím jazykom francúzskym,
ďalší cudzí jazyk je jazyk anglický.

Ovládanie francúzskeho jazyka je výhodou pri uplatnení sa na pracovnom trhu (jazyk diplomacie).

Vyučujeme v príjemnom prostredí v moderne zariadených jazykových učebniach. Absolvent našej školy získa úplné stredné všeobecné vzdelanie, má plne rozvinuté jazykové a občianske spôsobilosti a spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Zároveň získa základy podnikania a ekonomiky.

Ponúkame pestrosť vyučovacieho procesu a mimovyučovacích športových a kultúrnych aktivít, čím podporujeme talent a záujmy žiakov. Vyučovanie cudzích jazykov prebieha v jazykových učebniach vybavených modernými informačno-komunikačnými technológiami. Využívaním nových inovatívnych foriem vyučovania zvyšujeme motiváciu žiakov a dôkladne rozvíjame ich jazykové kompetencie.
 

  • Štúdium organizujeme na základe dlhoročných skúseností s vyučovaním francúzskeho jazyka na bývalej osemročnej forme štúdia v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku a so samosprávou regiónu Grand Est vo Francúzsku. Výučbu zabezpečujeme kvalifikovanými pedagógmi francúzskeho jazyka a lektormi z Francúzska.

  • Výrazne posilňujeme vyučovanie francúzskeho jazyka najmä v 1. ročníku, aby žiaci získali dostatočný základ pre štúdium ďalších predmetov vo francúzskom jazyku. Od druhého ročníka vo francúzskom jazyku vyučujeme geografiu, dejepis, občiansku náuku a od tretieho ročníka aj iné prírodovedné a spoločensko-vedné predmety. Súčasťou bilingválneho štúdia sú výmenné pobyty žiakov vo Francúzsku.

  • Žiaci ukončujú štúdium maturitnou skúškou zo slovenského jazyka, z francúzskeho jazyka na úrovni C 1 SERR a dvoch voliteľných predmetov. Skúšky prebehnú v jazyku, v ktorom boli vyučované. Gymnázium pripraví študentov na vykonanie štátnej jazykovej skúšky, resp. jazykových certifikátov DELF.

 

Zapojenie sa do projektov: Erasmus+ Sport projekt DIYPES, EPAS- Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, IT akadémia -vzdelávanie pre 21.storočie -OP ľudské zdroje, Rozhoduj o Európe, Slovensko-francúzska výzva 2018 - „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“.

Požiadavky na prijímacie skúšky:

Všetci uchádzači robia talentové skúšky (test všeobecných predpokladov pre štúdium jazykov, slovenský jazyk a matematika. Znalosti základov francúzskeho jazyka nie sú podmienkou pre prijatie a ani nie sú overované na prijímacích skúškach.

 

Kritériá prijímania

31. 1. 2019 Mgr. Jaroslav Maček, riaditeľ školy

Škola je držiteľom prestížneho ocenenia kvality vzdelávania LabelFrancÉducation, táto pečať kvality bola udelená Ministerstvom zahraničných vecí Francúzskej republiky.

Odbor Gymnazium
Historia Gymnazia
Kontakt

NAŠI PARTNERI

unnamed.png
image010.jpg

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v rokoch 2019 - 2021: 250 000€

farebny_erb_text_vertikalne.jpg
image002.jpg
image006.jpg
bottom of page