Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Projekt: Inovácia jazykov pre život

Podporujú

unnamed.jpg
image002.jpg
farebny_erb_text_vertikalne.jpg
image006.jpg
image010.jpg
image008.jpg

Projekt :  Inovácia jazykov pre život

 

  • schválený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ

  • na projekt je poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci v rámci Operačného programu Vzdelávanie a spoluúčasti Nitrianskeho samosprávneho kraja

Cieľová skupina žiakov Spojenej  školy, Slančíkovej 2, Nitra,  na ktorú sú aktivity projektu zamerané,

zahŕňa  všetkých žiakov školy - cca 1140 žiakov vo veku 11 – 21 rokov.

V   rámci projektu s názvom

I n o v á c i a    j a z y k o v    p r e    ž i v o t,

ktorý je realizovaný v rámci OP Vzdelávanie, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú sa žiaci tretích ročníkov a septimy dňa 2. 12. 2014 zúčastnili exkurzie do Viedne.

 

          Vyučovanie anglického jazyka na našej škole sme obohatili  návštevou  divadelného predstavenia v medzinárodnom divadle  Viena`s English theatre.  205 žiakov spolu so svojimi vyučujúcimi anglického jazyka  si pozrelo zaujímavé divadelné predstavenia v anglickom jazyku s názvom „Dial M for murder.“  V divadle všetci účinkujúci herci pochádzali z Veľkej Británie a tak si žiaci mohli vypočuť spisovnú angličtinu.  

         

Študenti ocenili, že si mohli priamo v praxi overiť svoje komunikačné schopnosti – najmä počúvanie a porozumenie.  Z dlhodobého hľadiska svoje poznatky z divadelného predstavenia využijú žiaci pri príprave na ústnu formu maturitnej skúšky.

 

Náklady na exkurziu – vstupenky do divadla, dopravu štyrmi autobusmi a občerstvenie počas dňa bolo zabezpečené z prostriedkov Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Vzdelávanie a spoluúčasti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Divadlo Vieden
press to zoom
Divadlo Vieden
press to zoom
Divadlo Vieden
press to zoom
Divadlo Vieden
press to zoom
Divadlo Vieden
press to zoom
Divadlo Vieden
press to zoom
Divadlo Vieden
press to zoom
1/2
unnamed.jpg
image002.jpg

Kurz vzdelávania pre pedagógov

 Interaktívne metódy a technológie vo vzdelávaní

 

 Vyučujúci cudzích jazykov na Spojenej škole, Slančíkovej 2, Nitra, v roku 2013 úspešne absolvovali vzdelávací kurz - Interaktívne metódy a technológie vo vzdelávaní v rozsahu 70 hodín v rámci projektu Inovácia jazykov pre život, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu  a Štátneho  rozpočtu Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom vzdelávania bolo poskytnúť vyučujúcim pomoc pri zavádzaní informačno-komunikačných technológií a nových didaktických postupov do vyučovania.

 

Kurz bol  zameraný:

  • na používanie informačno - komunikačných technológií vo vzdelávaní

  • na osvojenie si možností tvorivého využívania interaktívnych tabúľ vo vyučovacom procese.

          Kurz prebiehal priamo v priestoroch školy s využitím nových informačných a interaktívnych prostriedkov, ktoré sa zakúpili z prostriedkov projektu.

Frekventanti kurzu – vyučujúci cudzích jazykov sa naučili pracovať s  rôznymi druhmi interaktívnych tabúľ. Osvojili si prácu so softvérom pre tvorbu výučbových aplikácií. Oboznámili sa aj s ďalšími súčasťami interaktívnej tabule - bezdrôtový tablet, hlasovací systém, multimediálny softvér,  dataprojektor, hlasovacie zariadenie k interaktívnej tabuli.

Kurz pomohol vyučujúcim zvládnuť stratégie interaktívneho vyučovania, poučili sa o jeho výhodách a efektoch , naučili sa nové  metódy výučby (nielen interaktívne). Samozrejmosťou bola tvorba nových testov a ich vyhodnocovanie cez počítač.

Kurzy vzdelavania
press to zoom
press to zoom
Kurzy vzdelavania
press to zoom
Kurzy vzdelavania
press to zoom
Kurzy vzdelavania
press to zoom
Kurzy vzdelavania
press to zoom
Kurzy vzdelavania
press to zoom
1/5
unnamed.jpg
image002.jpg

Nové jazykové učebne

 

V  rámci projektu Inovácia jazykov pre život, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu  a Štátneho  rozpočtu Slovenskej republiky sme na Spojenej škole zriadili 9 nových jazykových  učební. 

Vybavenie jazykových učební výraznou mierou pomáha modernizovať výučbu cudzieho jazyka.  Predpokladáme, že zavedením moderných informačno-komunikačných technológií a využitím inovatívnych foriem výučby zvýšime efektívnosť vzdelávania cudzích jazykov.   

 

4 učebne sú vybavené 16 žiackymi počítačmi, notebookom pre učiteľa,  projektorom,  interaktívnou tabuľou a audiosystémom.

2 učebne     -  slúžia pre vyučovanie ANJ

1 učebňa     -  slúži pre vyučovanie FRJ

1 učebňa     -  slúži na vyučovanie  NEJ a RUJ

 

 

Ďalších 5 učební je vybavených notebookom pre učiteľa,  projektorom,  interaktívnou tabuľou. Z nich:

3 učebne     -  slúžia pre vyučovanie ANJ

1 učebňa     -  slúži pre vyučovanie FRJ

3 učebne     -  slúžia na vyučovanie  NE, RUJ a FRJ

 

Vo všetkých učebniach sa navyše bude používať prenosná technika : diktafóny, hlasovacie zariadenia a vizualizéry.

 

Veríme, že rozšírením možností pre interaktívnu prácu študentov na vyučovacej hodine, vzbudíme väčší  záujem o cudzie jazyky priamo na vyučovaní,  ale aj  mimo vyučovacej jednotky. Nové metódy vyučovania zvýšia motiváciu študentov k dosahovaniu lepších študijných výsledkov.

Nové jazykové učebne
press to zoom
Nové jazykové učebne
press to zoom
Nové jazykové učebne
press to zoom
Nové jazykové učebne
press to zoom
Nové jazykové učebne
press to zoom
Nové jazykové učebne
press to zoom
press to zoom
1/2
unnamed.jpg
image002.jpg
unnamed.jpg
image002.jpg

VÝSTUPY Z HODÍN

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Výstupy z hodín

Výstupy z hodín

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazykýstupy z hodín

Anglický jazykýstupy z hodín

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

AnglicVýstupy z hodínký jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Ruský jazyk

Ruský jazyk

Výstupy z hodín

Ruský jazyk

Ruský jazyk

Výstupy z hodín

Ruský jazyk

Ruský jazyk

Výstupy z hodín

Ruský jazyk

Ruský jazyk

Výstupy z hodín

Ruský jazyk

Ruský jazyk

Výstupy z hodín

unnamed.jpg
image002.jpg