top of page

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Projekt: Inovácia jazykov pre život

Podporujú

unnamed.jpg
image002.jpg
farebny_erb_text_vertikalne.jpg
image006.jpg
image010.jpg
image008.jpg

Projekt :  Inovácia jazykov pre život

 

  • schválený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ

  • na projekt je poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci v rámci Operačného programu Vzdelávanie a spoluúčasti Nitrianskeho samosprávneho kraja

Cieľová skupina žiakov Spojenej  školy, Slančíkovej 2, Nitra,  na ktorú sú aktivity projektu zamerané,

zahŕňa  všetkých žiakov školy - cca 1140 žiakov vo veku 11 – 21 rokov.

V   rámci projektu s názvom

I n o v á c i a    j a z y k o v    p r e    ž i v o t,

ktorý je realizovaný v rámci OP Vzdelávanie, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú sa žiaci tretích ročníkov a septimy dňa 2. 12. 2014 zúčastnili exkurzie do Viedne.

 

          Vyučovanie anglického jazyka na našej škole sme obohatili  návštevou  divadelného predstavenia v medzinárodnom divadle  Viena`s English theatre.  205 žiakov spolu so svojimi vyučujúcimi anglického jazyka  si pozrelo zaujímavé divadelné predstavenia v anglickom jazyku s názvom „Dial M for murder.“  V divadle všetci účinkujúci herci pochádzali z Veľkej Británie a tak si žiaci mohli vypočuť spisovnú angličtinu.  

         

Študenti ocenili, že si mohli priamo v praxi overiť svoje komunikačné schopnosti – najmä počúvanie a porozumenie.  Z dlhodobého hľadiska svoje poznatky z divadelného predstavenia využijú žiaci pri príprave na ústnu formu maturitnej skúšky.

 

Náklady na exkurziu – vstupenky do divadla, dopravu štyrmi autobusmi a občerstvenie počas dňa bolo zabezpečené z prostriedkov Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Vzdelávanie a spoluúčasti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

unnamed.jpg
image002.jpg

Kurz vzdelávania pre pedagógov

 Interaktívne metódy a technológie vo vzdelávaní

 

 Vyučujúci cudzích jazykov na Spojenej škole, Slančíkovej 2, Nitra, v roku 2013 úspešne absolvovali vzdelávací kurz - Interaktívne metódy a technológie vo vzdelávaní v rozsahu 70 hodín v rámci projektu Inovácia jazykov pre život, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu  a Štátneho  rozpočtu Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom vzdelávania bolo poskytnúť vyučujúcim pomoc pri zavádzaní informačno-komunikačných technológií a nových didaktických postupov do vyučovania.

 

Kurz bol  zameraný:

  • na používanie informačno - komunikačných technológií vo vzdelávaní

  • na osvojenie si možností tvorivého využívania interaktívnych tabúľ vo vyučovacom procese.

          Kurz prebiehal priamo v priestoroch školy s využitím nových informačných a interaktívnych prostriedkov, ktoré sa zakúpili z prostriedkov projektu.

Frekventanti kurzu – vyučujúci cudzích jazykov sa naučili pracovať s  rôznymi druhmi interaktívnych tabúľ. Osvojili si prácu so softvérom pre tvorbu výučbových aplikácií. Oboznámili sa aj s ďalšími súčasťami interaktívnej tabule - bezdrôtový tablet, hlasovací systém, multimediálny softvér,  dataprojektor, hlasovacie zariadenie k interaktívnej tabuli.

Kurz pomohol vyučujúcim zvládnuť stratégie interaktívneho vyučovania, poučili sa o jeho výhodách a efektoch , naučili sa nové  metódy výučby (nielen interaktívne). Samozrejmosťou bola tvorba nových testov a ich vyhodnocovanie cez počítač.

unnamed.jpg
image002.jpg

Nové jazykové učebne

 

V  rámci projektu Inovácia jazykov pre život, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu  a Štátneho  rozpočtu Slovenskej republiky sme na Spojenej škole zriadili 9 nových jazykových  učební. 

Vybavenie jazykových učební výraznou mierou pomáha modernizovať výučbu cudzieho jazyka.  Predpokladáme, že zavedením moderných informačno-komunikačných technológií a využitím inovatívnych foriem výučby zvýšime efektívnosť vzdelávania cudzích jazykov.   

 

4 učebne sú vybavené 16 žiackymi počítačmi, notebookom pre učiteľa,  projektorom,  interaktívnou tabuľou a audiosystémom.

2 učebne     -  slúžia pre vyučovanie ANJ

1 učebňa     -  slúži pre vyučovanie FRJ

1 učebňa     -  slúži na vyučovanie  NEJ a RUJ

 

 

Ďalších 5 učební je vybavených notebookom pre učiteľa,  projektorom,  interaktívnou tabuľou. Z nich:

3 učebne     -  slúžia pre vyučovanie ANJ

1 učebňa     -  slúži pre vyučovanie FRJ

3 učebne     -  slúžia na vyučovanie  NE, RUJ a FRJ

 

Vo všetkých učebniach sa navyše bude používať prenosná technika : diktafóny, hlasovacie zariadenia a vizualizéry.

 

Veríme, že rozšírením možností pre interaktívnu prácu študentov na vyučovacej hodine, vzbudíme väčší  záujem o cudzie jazyky priamo na vyučovaní,  ale aj  mimo vyučovacej jednotky. Nové metódy vyučovania zvýšia motiváciu študentov k dosahovaniu lepších študijných výsledkov.

unnamed.jpg
image002.jpg
unnamed.jpg
image002.jpg

VÝSTUPY Z HODÍN

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Výstupy z hodín

Výstupy z hodín

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazykýstupy z hodín

Anglický jazykýstupy z hodín

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

AnglicVýstupy z hodínký jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Výstupy z hodín

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Ruský jazyk

Ruský jazyk

Výstupy z hodín

Ruský jazyk

Ruský jazyk

Výstupy z hodín

Ruský jazyk

Ruský jazyk

Výstupy z hodín

Ruský jazyk

Ruský jazyk

Výstupy z hodín

Ruský jazyk

Ruský jazyk

Výstupy z hodín

unnamed.jpg
image002.jpg
Vieden
Kurz vzdelavania
Nové jazykové učebne
Hlavne aktivity
výstupy z hodín
bottom of page