top of page

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE A PRIESTOROVÉ PODMIENKY VYUČOVANIA

Areál školy pozostáva z viacerých budov, hlavná budova má 4 poschodia. Základné priestorové podmienky pre školský manažment, kabinety pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, zborovňa, spoločné priestory a vyučovacie interiéry a exteriéry pre teoretické a praktické vyučovanie, ktoré spĺňajú všetky požiadavky a podmienky na realizáciu školských vzdelávacích programov. Snažíme sa neustále modernizovať.

SPOJENÁ ŠKOLA

spoločné učebne a miestnosti

 • Učebne pre teoretické vzdelávanie

 • Jazykové učebne

 • Laboratória CHEM, BIO, FYZ

 • Počítačové miestnosti

mtv gymnazium
mtvSPSP
mtvsport
mtv HA

Materiálno-technické vybavenie Hotelovej akadémie
 

je v súlade s Normatívom na materiálno – technické a priestorové zabezpečenie pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia, ktorý stanovuje:

 

 1. základné učebné priestory a základné vybavenie učebných priestorov pre všeobecnovzdelávacie predmety (kmeňové učebne, telocvične...) a odporúčané učebné priestory a odporúčané vybavenie učebných priestorov (chemické laboratóriá, jazykové laboratóriá, matematické učebne, a multimediálne učebne).
  Vzhľadom na to, že Hotelová akadémia je organizačnou zložkou Spojenej školy, žiaci HA využívajú všetky základné a odporúčané učebné priestory a aj materiálno – technické vybavenie v rámci Spojenej školy.

   

 2. základné učebné priestory pre teoretické a praktické vyučovanie a ich materiálne a prístrojové vybavenie pre študijný odbor hotelová akadémia, ktoré vytvára predpoklady pre zabezpečenie odbornej prípravy našich žiakov. Patria sem učebne pre vyučovanie odborných predmetov teoretického vyučovania (učebne informatiky s pripojením na internet, administratívy a korešpondencie, marketingu, hotelového a gastronomického manažmentu...) a učebne pre vyučovanie odborných predmetov praktickej prípravy ( učebne na vyučovanie techniky obsluhy - stolovničky a učebne – cvičné kuchynky, na vyučovanie predmetu technológia prípravy pokrmov). Učebne sú vybavené potrebným inventárom.
  Súčasťou odporúčaného vybavenia sú aj učebne pre inštruktáž, vybavené dataprojektormi, notebookmi a internetom a učebňa pre vyučovanie predmetov praktickej prípravy – spoločenská hala a malá spoločenská hala - bar, vybavené nadštandardným inventárom – barovým pultom, výčapným zariadením, výrobníkom ľadu, kávovarom, chladničkou s vitrínou, stand–up stolmi, bufetovými vozíkmi, teplými servírovacími vozíkmi, šalátovým vozíkom, prepravným vozíkom, chafingami, fontánou na čokoládu a pod. Súčasťou materiálno – technického vybavenia sú aj sklady s požadovaným inventárom, chladiareň a šatne pre žiakov.

UČEBNE PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

Hotelová akadémia

 • stolovničky

 • kuchynky

 • bar

 • spoločenská sála

STREDISKO PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

Stredná priemyselná škola potravinárska

 • pekáreň

 • jedáleň

 • výrobňa studených jedál a cukrárenských výrobkov

 • regeneračné centrum

ŠPORTOVISKÁ

Stredná športová škola

 • baletné štúdio

 • veľká telocvičňa

 • bazén

 • posilňovne

 • stolnotenisová hala

 • pohybové štúdio

 • malá telocvičňa

 • tenisové kurty

 • nafukovacia hala

 • multifunkčné ihrisko

 • ihrisko na plážový volejbal

 • plánovaná výstavba športovísk

 • regeneračné centrum

INÉ PRIESTORY

Spojená škola

 • zborovňa

 • šatne

 • knižnica

 • školská jedáleň

 • bufet

 • mliečny bar

bottom of page