top of page

HISTÓRIA

„Zodpovednosťou k úspechu“

 

                                                                                                         Motto školy

 

  • v súlade s mottom školy sú žiaci vedení k zodpovednosti za svoje správanie, študijné, profesijné i športové výsledky

  • škola s výbornými výsledkami – podľa nezávislej agentúry INEKO

1963

vznik Strednej priemyselnej školy potravinárskej Nitra

1994

vznik Hotelovej akadémie Nitra

1998

vznik Športového osemročného gymnázia

2005 

vznik Spojenej školy

  • zavedenie 8-ročnej formy štúdia

  • gymnázium s rozšíreným vyučovaním francúzskeho jazyka

2019

vznik Strednej športovej školy Nitra 

  • transformáciou zo Športového gymnázia

2019

vznik Gymnázia Nitra 

  •  bilingválne štúdium v  jazyku francúzskom

História

Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre

 

SPŠP vznikla v roku 1963 ako prvá škola chemického a potravinárskeho zamerania na Slovensku s cieľom vychovávať odborníkov pre potravinársky priemyselV minulom roku oslavávila svoje 60 výročie!


V prvých rokoch existencie sa jej triedy každý rok sťahovali po Nitre. Po piatich rokoch trvania škola dostala svoje priestory, ale do novej súčasnej školskej budovy na ľavom brehu rieky Nitra sa nasťahovala až v roku 1972. Postupne sa tu dobudovali i výrobné  haly pre dielenské cvičenia.  


V rokoch 1963 až 1980 bolo otvorených 10 študijných odborov: chemická technológia, výroba a spracovanie makromolekulárnych látok, spracovanie kaučukuplastických hmôt a 7 študijných odborov potravinárskeho zamerania:   kvasná technológia, výroba cukru a cukroviniek, priemyselná výroba krmív a mlynárstvo,  spracúvanie múky, spracúvanie mlieka, spracúvanie mäsa a konzervárenstvo. 
Okrem denného štúdia bolo v rokoch 1973-1986 rozvinuté aj diaľkové štúdium na zvýšenie kvalifikácie pre pracovníkov v potravinárskych podnikoch.


Po zmene učebných osnov v roku 1992 sa začali v 1. a 2. ročníkoch vyučovať predmety spoločného základu - potravinárstvo a v 3. a 4. ročníkoch sa vyučovala odborná špecializácia. K už tradičným potravinárskym odborom pribudli nové : Podnikanie v potravinárstve, Potravinár – kvalitár


V roku 1993 manažment školy vzhľadom na potreby trhu zriadil dvojročné pomaturitné špecializačné štúdium v študijnom odbore Hygiena potravín. Spoločenské trendy, ktoré smerovali k  útlmu potravinárskeho priemyslu, viedli vedenie školy k vytvoreniu dvoch nových študijných odborov : Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, Výživa a šport v roku 1994. 

V súčasnosti škola poskytuje vzdelanie v študijných odboroch - Poradenstvo vo výživeVýživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín. Pokračuje v bohatej tradícii vzdelávania a pripravuje odborníkov pre potravinársky priemysel a pre  oblasť hodnotenia hygieny, kontroly a dozoru výroby a predaja potravín, ako i poradenstva a služieb spojených s výživou a ochranou zdravia. 

História

Hotelová akadémia v Nitre

 

Hotelová akadémia je škola s 30 – ročnou tradíciou, ktorá poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A v študijnom odbore hotelová akadémia.

Vznikla 1. septembra 1994 v priestoroch Strednej priemyselnej školy potravinárskej v Nitre, v súlade s potrebou zriadenia strednej odbornej školy v nitrianskom regióne, ktorá bude poskytovať žiakom úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch, s možnosťou získania výučného listu.

Od 1. septembra 2005 je Hotelová akadémia organizačnou zložkou Spojenej školy, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra.

Po vzniku Hotelovej akadémie boli v každom ročníku otvárané 2 triedy, ale vzhľadom na veľký záujem žiakov sa postupne otvárali 3 triedy v každom ročníku. V súčasnosti na Hotelovej akadémii žiaci študujú v 15 triedach.

Do školského roku 2012/13 žiaci mali možnosť získať výučný list v odbore kuchár alebo v odbore čašník po absolvovaní tzv. záverečných skúšok. Každoročne túto možnosť využilo asi 80 % žiakov.

Od školského roka 2013/2014 došlo k úprave legislatívy a žiaci môžu získať výučný list po splnení predpísaných podmienok – po absolvovaní 1 400 hodín odborného výcviku, v odbore hotelová akadémia.

Podľa hodnotenia INEKO Hotelová akadémia v Nitre dlhodobo patrí k najlepšie hodnoteným stredným odborným školám na Slovensku.

História

Stredná športová škola, Slančíkovej 2 v Nitre

História SŠŠ sa začala písať od 1. 1. 2019, keď vznikla transformáciou ŠOG Nitra.

Športové osemročné gymnázium Nitra vzniklo v roku 1998 ako ďalšia škola pri už existujúcej SPŠP a HA Nitra. Zriadenie školy vychádzalo z požiadaviek rodičovskej a športovej verejnosti a zo všeobecného záujmu, pretože v Nitrianskom kraji do uvedeného obdobia stredná škola, ktorá by dokázala pripraviť podmienky na zvládnutie  nárokov na gymnaziálne vzdelanie a zároveň vytvoriť podmienky pre fyzicky aj psychicky náročnú športovú prípravu dosiaľ  absentovala.   


V prvých štyroch rokoch sa škola rozrastala každý rok o jednu triedu osemročnej formy štúdia. Športová príprava bola zameraná na individuálne druhy športu - atletiku, modernú gymnastiku, tenis, stolný tenis, plávanie a krasokorčuľovanie. Vedenie školy neustále vytváralo lepšie materiálne a personálne zabezpečenie pre plnenie cieľov školy. Zriadilo pohybové štúdio predovšetkým pre baletnú prípravu moderných gymnastiek a krasokorčuliarov, presťahovali sme  posilňovňu do nových priestorov a dokončili  výstavbu regeneračného centra, čím sa výrazne skvalitnili podmienky pre športovú prípravu a regeneráciu žiakov. Za pomerne krátku dobu boli vytvorené veľmi dobré podmienky pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a športovej prípravy žiakov. 


Vedenie školy na základe záujmu rodičovskej a športovej verejnosti predložilo návrh na rozšírenie štúdia na tunajšej škole o štvorročnú formu štúdia v roku 2001. Jeho následnou realizáciou bolo umožnené najtalentovanejším športovcom  z tried 9-tych ročníkov kontinuálne pokračovať v športovej príprave i počas stredoškolského štúdia.  Po vzniku Nitrianskeho samosprávneho kraja - nového zriaďovateľa bola škola v roku 2001 premenovaná na Športové gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra. Odvtedy sa pravidelne  otvárala jedna trieda osemročnej formy a dve  triedy štvorročnej formy štúdia.   Okrem už spomenutých individuálnych druhov športu sa škola vo vyšších ročníkoch začala orientovať aj na volejbal, hádzanú, florbal, hokej a futbal


Do roku  2005 fungovali  – SŠŠP Nitra, HA Nitra a ŠG Nitra samostatne pod  vedením jedného riaditeľa. V roku 2005 sa stali organizačnými zložkami nového subjektu -  Spojenej školy, Slančíkovej 2 Nitra.  


Vychádzajúc zo Zákona o športe č. 440/2015 a následne prijatím zmien v Školskom zákone č.245/2008 sa od 1.9.2019  športové gymnáziá transformovali na stredné športové školy. Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra sa od 1.1.2019 profiluje ako ďalšia organizačná zložka Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra. 


Prvých študentov na nové študijné odbory privítala SŠŠ, Slančíkovej 2, Nitra v školskom roku 2019/2020, kedy sa otvorili  dve triedy študijné zameranie - športové gymnázium a  jedna trieda študijného zamerania - športový manažment. V školskom roku 2020/2021 sa otvorili aj ďalšie nové perspektívne študijné odbory, už tretí školský rok sa vyučuje v odbore digitálne služby v športe.​​

História

Gymnázium, Slančíkovej 2 v Nitre

Gymnázium je najmladšou organizačnou zložkou Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra. Hoci svoju históriu začalo písať iba v roku 2019, toto bilingválne gymnázium vyrástlo na tradícii kvalitného vyučovania francúzskeho jazyka.

 

Od roku 2004 sa jazykovo nadaní žiaci vzdelávali v študijnom odbore gymnázium s rozšíreným vyučovaním francúzskeho jazyka na vtedajšom Športovom gymnáziu, štúdium bolo osemročné.


V decembri 2016 navštívil Spojenú školu v Nitre veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku J. E. p. Christophe Léonzi. Študentom sekcie s rozšíreným vyučovaním francúzskeho jazyka odovzdal diplomy z jazykových skúšok DELF, vyzdvihol vysokú úspešnosť a kvalitu vedomostí žiakov a poprial veľa úspechov v ďalšom štúdiu. Pri tejto príležitosti odovzdal škole prestížne ocenenie kvality vzdelávania a úrovne vedomostí Label Franc Éducation. Je to pečať kvality, ktorú udeľuje asociácia AEFE a Ministerstvo zahraničných vecí Francúzskej republiky. Týmto sa škola zaradila do siete 158 škôl vo svete poskytujúcich kvalitné vzdelávanie vo francúzskom jazyku a propagujúcich a rozvíjajúcich francúzske vzťahy a kultúru.


Rozhodli sme sa naše doterajšie skúsenosti s rozšíreným vyučovaním francúzskeho jazyka rozvíjať na novozriadenom Gymnáziu (2019)
a postaviť na nich základy bilingválneho vzdelávania  v päťročnom študijnom programe so zameraním na francúzsky jazyk
a spoločenskovedné predmety.

Bilingválne štúdium vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zo Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnázia ISCED 3Avyššieho sekundárneho vzdelávania


Spádovou oblasťou pre žiakov školy je Nitriansky kraj. Bilingválne gymnázium sa  zameriava  na rozvoj jazykového nadania, pripravuje žiakov na ďalšie vzdelávanie, no zároveň na uplatnenie v praxi. Zmyslom Gymnázia je vybaviť žiaka systematickou štruktúrou poznania, praktickou znalosťou 2 cudzích jazykov, tak aby sa v celom živote profesijne a osobne rozvíjali.
Študijný program bilingválneho gymnázia má svojich absolventov naučiť francúzsky jazyk používať účinne a flexibilne,  tak aby súvisle a spontánne dokázali vyjadriť  svoje myšlienky, na úrovni C1 SERR.  

historiaSPSP
historia spojenej skoly
historia sport
historia gymnazium
historia HA
bottom of page