top of page
logo-HA-500.png
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium
Súťaže

VYUČOVACIE PREDMETY

PREDMET INFORMATIKA:

 • Tabuľky (excel2024) pre výpočty v MS Excel

 • Tabuľky (excel2022) pre API V. ročník

 • Cenník potravín a nápojov v € (dec. 2019)

 • Cvičný text pre úpravy v MS Word

 • Osnova prezentácie pre III. ročník GCR + INF

 • Ekonomický softvér Omega (demoverzia)

 • Kolekcia užitočných linkov (pdf) - zdrojový materiál pre prehĺbenie poznatkov o bezpečnostných rizikách online sveta (súbor k stiahnutiu vznikol ako výsledok projektu eTwinning Bezpečne za počítačom a na internete)

PREDMETY GASTRONOMICKÝ A HOTELOVÝ MANAŽMENT:

 • Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí (pdf)

 • Zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu (pdf)

 • Vyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (pdf)

 • Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov Z. z. (pdf)

 • Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (pdf)

 • Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa (pdf)

 • Vyhláška 277/2008 Ministerstva hospodárstva SR,
  ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie
  zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

 • Vyhláška 533/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania s novelizáciou podľa vyhlášky č. 125/2017

 • Zákon č. 152/1995 o potravinách

 • Rozdiel medzi podnetom a sťažnosťou na SOI

PREDMET ÚČTOVNÍCTVO:

 

PREDMET EKONOMIKA:

PREDMET PRÁVO:

PREDMET MARKETING:

VZDELÁVANIE VŠEOBECNE:

bottom of page