top of page

PROFIL

SPOJENEJ ŠKOLY

Profil školy

Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre

 

SPŠP bola v rokoch 1963-1994 najväčšou strednou školou v Nitre a zároveň jedinou svojho druhu v celom Nitrianskom kraji. Bezpochyby má teda nielen dávnu históriu, ale aj bohaté skúsenosti s prípravou odborníkov pre oblasť potravinárstva.

V súčasnosti sa žiaci počas 4-ročného štúdia vzdelávajú v odbore výživa, ochrana zdravia a hodnotenie  potravín alebo v odbore poradenstvo vo  výžive. Bohaté  materiálne  vybavenie  školy  zodpovedá  požiadavkám teoretickej  i  praktickej  výučby  súčasnej  doby.        V priestoroch školy sú moderné chemické a biologické laboratóriá, odborná  učebňa  fyziky, učebňa administratívy  a korešpondencie, učebňa dejepisu, videoučebňa a niekoľko jazykových a informatických učební. V súlade so Školským vzdelávacím programom sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky.

Prax počas štúdia vykonávajú žiaci v Stredisku odbornej praxe, súčasťou ktorého sú školská pekáreň a bufet, mini mliekareň, stredisko odbornej praxe zamerané na cukrársku výrobu a studenú kuchyňu, vo fitnescentre a školskej kuchyni. Žiaci školy sa zúčastňujú školských akcií, ktoré sú zamerané na propagáciu zdravej výživy a ich zručností v oblasti prípravy rôznych druhov pekárskych a cukrárskych výrobkov, na prezentácii školy a taktiež rôznych národných súťaží a aktivít.

Škola zabezpečuje žiakom nielen edukačný proces, ale poskytuje im aj bohaté možnosti využívania voľného času  na školských športoviskách, v krúžkovej činnosti, ako aj regeneráciu síl v  rehabilitačno-relaxačnom centre priamo v budove školy.

Po ukončení štúdia maturitnou skúškou majú absolventi rôzne možnosti uplatnenia:

 • výživoví poradcovia a kontrolóri akosti potravín

 • chemickí, mikrobiologickí laboranti

 • technológovia potravín a majstri potravinárskych podnikov

 • vedúci prevádzky, manažéri a súkromní podnikatelia a i.

 

Všetkým absolventom sa ponúka aj možnosť ďalšieho štúdia na vysokých školách:

 • prírodovedných

 • technických

 • ekonomických

 • poľnohospodárskych

 • humanitných

Profil školy

Hotelová akadémia v Nitre

 

Hotelová akadémia v Nitre sa za viac ako 25 rokov svojej existencie sa stala školou, ktorá si získala významné postavenie medzi strednými odbornými školami nielen v rámci celého Slovenska, ale aj v zahraničí.

Žiakom poskytujeme kvalitné vzdelanie, ktoré je výsledkom práce plne kvalifikovaného pedagogického zboru, špeciálneho pedagóga, školského psychológa a materiálno – technického vybavenia školy, ktoré zodpovedá požiadavkám teoretického a praktického vzdelávania a používania moderných inovatívnych metód a foriem vo výchovno – vzdelávacom procese.

Žiakom okrem materiálno – technického vybavenia, ktoré je dostupné žiakom všetkých organizačných zložiek Spojenej školy, je dostupné aj vybavenie, ktoré je špecifické pre študijný odbor hotelová akadémia. Majú tak k dispozícii ďalšie priestory – 3 stolovničky, 3 kuchynky, spoločenskú halu, bar, recepciu, školskú jedáleň, Reštauráciu a mliečny bar, cukrárenskú výrobu a výrobu so zameraním na studenú kuchyňu, v ktorých prebieha praktické vzdelávanie formou cvičení alebo odborného výcviku.

Ubytovanie žiakov je zabezpečené v modernom školskom internáte a celodenné stravovanie v školskej jedálni.

Žiaci dlhodobo dosahujú výborné výchovno – vzdelávacie výsledky v teoretických predmetoch, zameraných predovšetkým na vyučovanie cudzích jazykov (anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, talianskeho a španielskeho) s dôrazom na rozvoj komunikačných kompetencií, odborných predmetov (hotelového a gastronomického manažmentu, ekonomiky, služieb v cestovnom ruchu, informatiky a aplikovanej informatiky..), a na získavanie požadovaných praktických zručnosti - v priestoroch školy (Reštaurácia a Mliečny bar, cukrárenská výroba, výrobky studenej kuchyne...), v prestížnych hotelových zariadeniach na Slovensku (Hotel Elizabeth**** Trenčín, Hotel Apony**** Oponice, Hotel Astrum Laus**** Levice, Hotel SOREA Urán*** Tatranská Lomnica....) a na letných i zimných stážach v zahraničí (Švajčiarsko, Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, Španielsko...).

Výsledkom získania praktických zručností je príprava a realizácia ročníkových prác žiakov pre rodičov - v I. ročníku - obed, v II. ročníku - recepcia na tému Zdravá výživa a  v  III. ročníku – banket, v IV. ročníku – zostavenie podnikateľského projektu a v V. ročníku – manažovanie gastronomickej akcie – plesu, banketu, recepcie, stužkovej slávnosti.

Pre napredovanie a rozvoj školy je dôležitá spolupráca školy so školami podobného typu na Slovensku i v zahraničí, spolupráca s profesijnými organizáciami, a účasť školy na projektoch, ktoré zvyšujú kvalitu školy. Počas svojej existencie Hotelová akadémia v Nitre nadviazala spoluprácu s viacerými partnerskými školami na Slovensku, ale i v zahraničí. Zo slovenských škôl si vážime dlhoročnú spoluprácu s Hotelovou akadémiou v Piešťanoch, v Kežmarku a  v Brezne.

Medzinárodné aktivity škola zabezpečuje spoluprácou so školami v Českej republike, v Chorvátsku, v  Maďarsku, v Taliansku, vo  Francúzsku a v Belgicku.

Z projektov, do ktorých sa škola zapojila, a ktoré prispeli k rozvoju spolupráce, ku zlepšeniu jazykových kompetencií a k spoznávaniu kultúry a medzinárodnej gastronómie patria projekty: Európski vyslanci vzdelávania, Comenius Regio, Euroscola, Veľvyslanectvo mladých, EPAS – Ambasádorská škola európskeho parlamentu, Vítejte u nás, Mladý průvodce, Zdravie na tanieri, M. R. Štefánik a projekt Denníka N pre školy.

Úspechom žiakov v spolupráci s pedagógmi je vydávanie školského časopisu S3GA, ktorý sa počas svojej už 20 – ročnej existencie pravidelne umiestňuje v celoštátnej súťaži o najlepší školský stredoškolský časopis na popredných miestach,  vydávanie elektronického časopisu Nová vlna a činnosť školskej hudobnej skupiny a mažoretiek.

Praktické zručnosti pri príprave miešaných nápojov a kávy s možnosťou získania medzinárodného certifikátu, získavajú žiaci na barmanských a baristických kurzoch, ktoré realizujeme v priestoroch školy.

Výsledkom kvalitného vzdelávania, ktoré žiaci dosiahli počas existencie školy, je ich účasť a umiestnenie na popredných miestach v Stredoškolskej odbornej činnosti, na olympiádach z cudzích jazykov, na súťažiach zo slovenského jazyka a literatúry, na barmanských, baristických, somelierskych súťažiach a profesijných súťažiach na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku, Chorvátsku a vo Francúzsku.

Medzinárodný gastronomický festival Gastrofestival Nitra Hotelová akadémia organizuje každoročne od roku 2009, za účasti žiakov zo Slovenska, Českej republiky,  Chorvátska,  Maďarska,  Talianska,  Francúzska a  Belgicka.

Súčasťou Gastrofestivalu je prezentácia národných špecialít a nápojov – Čaša vína.

Za obdobie svojej existencie brány školy opustilo viac ako 2 100 absolventov, ktorí pracujú vo vrcholovom manažmente v gastronomických a hotelových zariadeniach, v podnikateľskej sfére, alebo pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu zameranom na štúdium jazykov, manažmentu, informatiky, bankovníctva a financií nielen na Slovensku, ale i v zahraničí (v Českej republike, v Dánsku, Nórsku..).

Víziou školy do budúcnosti je i naďalej príprava odborníkov pre segment gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu, a to predovšetkým rozvíjaním spolupráce s praxou.

Túto spoluprácu realizujeme v prostredí hotelových a gastronomických zariadení, s podporou  profesijných organizácií ako Slovenský zväz kuchárov a cukrárov,  Zväz hotelov a reštaurácií, Škola barmana a Škola baristu v Banskej Bystrici, Zväz výrobcov vína na Slovensku.

Máme rozvinuté partnerstvá s vysokými školami a združeniami, a to s Vysokou školou ekonomickou v Banskej Bystrici, so Slovensko – švajčiarskym združením pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici ako aj s veľvyslanectvami a zahraničnými kultúrnymi inštitúciami (Veľvyslanectvami Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Ruskej federácie a s Talianskym kultúrnym inštitútom na Slovensku).

Našim študentom budeme i naďalej poskytovať úplné stredné odborné vzdelanie s dôrazom na získanie jazykových kompetencií, teoretických vedomostí a predovšetkým na získanie praktických zručností.

Profil školy

Stredná športová škola, Slančíkovej 2 v Nitre

V Strednej športovej škole, Slančíkovej 2, Nitra:

 

 • učíme a pripravujeme žiakov pre život,

 • poskytujeme kvalitné všeobecné a odborné vzdelanie

 • rozvíjame mimoriadny športový talent,

 • vychováme reprezentantov Slovenskej republiky

 • umožňujeme žiakom skĺbiť náročnú športovú prípravu a štúdium,

 • vychovávame zodpovedných a celoživotne sa vzdelávajúcich mladých ľudí,

 • máme k dispozícii moderne vybavené učebne, laboratóriá, športoviská

 • rozvíjame  zručnosti, kreativitu a kritické myslenie

 • podporujeme talent, osobnosť a záujmy každého žiaka

Profil školy

Gymnázium, Slančíkovej 2 v Nitre

 

Frankofónia - špičková kvalita - skvelá perspektíva uplatnenia sa!

 

 • poskytujeme nadštandardné bilingválne vzdelanie

 • sme centrom pre vykonanie skúšok na získanie medzinárodného jazykového certifikátu DELF, pripravujeme na univerzitné štúdium na Slovensku i v zahraničí,

 • učíme francúzsky jazyk na úrovni C1 a anglický jazyk na úrovniB2 Európskeho

referenčného rámca,

 • používame najnovšie francúzske učebnice,

 • spolupracujeme s francúzskymi lektormi,

 • kladieme dôraz na komunikáciu a rozvoj všetkých jazykových kompetencií,

 • rozvíjame  zručnosti, kreativitu a kritické myslenie,

 • vychovávame zodpovedných a celoživotne sa vzdelávajúcich mladých ľudí,

 • vzdelávame v moderne vybavených jazykových učebniach, laboratóriách, športoviskách,

 • podporujeme talent, osobnosť a záujmy každého žiaka,

 • participujeme na medzinárodných projektoch.

le.jpg
profilSPSP
profil spojenej skoly
profilSport
profilGymnazium
profilHA
bottom of page