top of page
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium

DELF 

(Diplôme d’Études en Langue Française)

Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra

je oprávnené organizovať skúšky na získanie medzinárodného diplomu
z francúzskeho jazyka DELF scolaire.

diplome_edited.png
le_edited.png

Čo je DELF?

DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) je prvým oficiálnym diplomom pre cudzincov, ktorý vydáva francúzske Ministerstvom školstva. Od 1. septembra 2005 sa skladajú zo 4 nezávislých diplomov, ktoré zodpovedajú 4 úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, platného v celej Európskej únii.
Potvrdzujú schopnosť ústnej a písomnej komunikácie vo francúzštine na základnej, mierne pokročilej alebo pokročilej úrovni.

Z čoho sa skladá DELF?


DELF má 4 úrovne. To znamená, že je možné získať 4 samostatné na sebe nezávislé diplomy uznávané v zahraničí:

DELF A1

DELF A2 používateľ základov jazyka

 

DELF B1

DELF B2 samostatný používateľ

 

Diplomy DELF existujú aj vo verzii prispôsobenej mládeži – DELF junior/scolaire

Verzia pre mládež DELF scolaire/ DELF junior je vyhradená pre žiakov a študentov stredných škôl. Je postavená na rovnakej štruktúre ako DELF tous publics (široká verejnosť), iba témy sa odlišujú. Zohľadňuje záujmy mládeže. Získaný diplom je identický s diplomom DELF tous publics. 

 

Pri každej úrovni sú hodnotené 4 jazykové zručnosti

 

- porozumenie ústneho textu

- porozumenie písaného textu

- ústny prejav

- písomný prejav

 

Na čo slúži DELF?

DELF je oficiálny diplom, ktorý jeho držiteľovi potvrdzuje znalosť francúzskeho jazyka.

Zvyčajne už držitelia diplomu DELF B2 sú oslobodení od jazykových prijímacích skúšok na francúzske univerzity.

 

Kto môže absolvovať skúšky DELF?
 

Každý - bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo národnosť (s výnimkou francúzskych štátnych príslušníkov.)

 

Skúšky môžu vykonávať iba akreditované subjekty vo Francúzsku a v zahraničí.

Naša škola patrí medzi tieto akreditované subjekty – je teda centrom pre vykonávanie skúšok DELF a učitelia našej školy sú tiež držiteľmi atestácií oprávňujúcich skúšať a hodnotiť kandidátov.

 

Skúšky DELF sa uskutočňujú v troch termínoch – v novembri, vo februári a v júni

Organizáciu, priebeh a prihlasovanie na skúšky zabezpečujeme v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave a našimi vyučujúcimi francúzskeho jazyka.

bottom of page