top of page

MATURITA 2022


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MATURITNEJ SKÚŠKE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

PLATNÁ LEGISLATÍVA:

  • Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  • Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a jej zmien a doplnení,


Podľa platnej legislatívy sa žiak 4.ročníka písomne prihlási na maturitnú skúšku do 30. septembra 2021.

Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky môže žiak nahlásiť zástupcovi riaditeľa školy najneskôr do 15. októbra 2021.


MATURITNÚ SKÚŠKU NA SPŠP TVORIA 4 POVINNÉ PREDMETY:

· slovenský jazyk a literatúra

· anglický jazyk (cudzí jazyk na jazykovej úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca)

· PČOZ (Praktická časť odbornej zložky) a TČOZ (Teoretická časť odbornej zložky) – bez úrovne

· voliteľný predmet - ZŠP (Základy športovej prípravy) - po úspešnom absolvovaní (minimálne stupeň 3), žiak získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti trénera II. kvalifikačného stupňa

· ďalší voliteľný predmet si môže zvoliť akýkoľvek vyučovací predmet, pričom tu nie je obmedzená hodinová dotácia - môže ním byť aj ďalší cudzí jazyk, z ktorého žiak vykoná len ústnu formu internej časti MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu


Žiak môže vykonať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov, ktoré sú uvedené v učebnom pláne a v ktorých sa vzdelával.

Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších najviac dvoch predmetov, ktoré sú súčasťou študijného plánu, ktorý žiak študuje na SPŠP. Pod vykonaním dobrovoľnej skúšky sa myslí aj absolvovanie len externej časti, alebo len internej časti.


Maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk pozostáva z externej (EČ), písomnej formy internej časti (PFIČ) a ústnej časti (ÚFIČ). Maturitná skúška z matematiky sa skladá z externej časti (EČ) a ústnej časti (ÚFIČ). Ostatné predmety (dobrovoľné) majú len ústnu časť maturitnej skúšky (ÚFIČ).PČOZ má len praktickú časť (súčasťou je obhajoba) a TČOZ len ústnu časť MS.TERMÍNY MATURITNÝCH SKÚŠOK 2022:


Riadny termín EČ a PFIČ MS 2022

§ 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra,

§ 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk,

§ 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 05. apríla. až 08. apríla 2022. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční predbežne 03. až 08. septembra 2022.


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v mesiaci apríla 2022 (20.04 a 21.04).

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL, ANJ a TČOZ v termíne od 23. - 27. mája 2022.
HODNOTENIE MATURITNEJ SKÚŠKY:

a) Výsledky externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) sa hodnotia percentami, ústna odpoveď známkou. Na maturitnom vysvedčení sa z predmetu, ktorý má externú časť, uvádza aj percentil (úspešnosť žiaka v porovnaní s výsledkami ostatných maturantov SR z daného predmetu a úrovne).

b) Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky.

Trvanie testov EČ a PFIČ MS

predmet

PFIČ (sloh)

SJL

100 minút

150 minút

ANJ – B1

100 minút

60 minút

ANJ – B2

120 minút

60 minút

MAT

150 minút

––––––––––


Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ÚFIČ MS.CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS


§ Slovenský jazyk a literatúra (SJL):

- Trvanie EČ MS: 100 minút , Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

- Trvanie PFIČ MS: 150 minút , Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)


§ Anglický jazyk (AJ B1):

- Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

- Trvanie EČ MS: 100 minút, Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

- Trvanie PFIČ MS: 60 minút, Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

§ Matematika (MAT):

- Trvanie EČ MS: 150 minút, Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede


Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS budú zverejnené na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2022/Špecifikácia


Ústna forma internej časti MS

Tvorí ju ústna odpoveď maturanta pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď je verejná.

KEDY ŽIAK ZMATURUJE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 ?

Slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk

· aby bol žiak úspešný musí získať z vyučovacích a cudzích jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo viac ako 33 % z EČ MS, ak z ÚFIČ MS bude hodnotený aspoň známkou dobrý.

· Ak bude z ÚFIČ MS hodnotený z vyučovacích a cudzích jazykov známkou dostatočný, musí získať viac ako 25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 % z EČ MS.

Matematika

· aby bol žiak úspešný z matematiky musí získať viac ako 25 % z EČ MS, ak bude z ÚFIČ MS hodnotený aspoň známkou dobrý,

· alebo získať viac ako 33 % z EČ MS, ak bude z ÚFIČ MS hodnotený známkou dostatočný.

Ostatné predmety

Predmety, ktoré nemajú EČ MS a PFIČ MS, žiak bude úspešný, ak hodnotenie z ÚFIČ nebude horšie ako 4 – dostatočný.

Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.


ČO, AK ŽIAK NEZMATURUJE ?

Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti, alebo formy, v ktorej bol neúspešný.

Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2022, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2022, alebo v marci 2023).

Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
V Nitre 16. 09. 2021 PaedDr. Bibiana Fitalová

zástupca riaditeľa školy


64 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page