MATURITA 2022


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MATURITNEJ SKÚŠKE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

PLATNÁ LEGISLATÍVA:

  • Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  • Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a jej zmien a doplnení,


Podľa platnej legislatívy sa žiak 4.ročníka písomne prihlási na maturitnú skúšku do 30. septembra 2021.

Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky môže žiak nahlásiť zástupcovi riaditeľa školy najneskôr do 15. októbra 2021.


MATURITNÚ SKÚŠKU NA SPŠP TVORIA 4 POVINNÉ PREDMETY:

· slovenský jazyk a literatúra

· anglický jazyk (cudzí jazyk na jazykovej úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca)

· PČOZ (Praktická časť odbornej zložky) a TČOZ (Teoretická časť odbornej zložky) – bez úrovne

· voliteľný predmet - ZŠP (Základy športovej prípravy) - po úspešnom absolvovaní (minimálne stupeň 3), žiak získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti trénera II. kvalifikačného stupňa

· ďalší voliteľný predmet si môže zvoliť akýkoľvek vyučovací predmet, pričom tu nie je obmedzená hodinová dotácia - môže ním byť aj ďalší cudzí jazyk, z ktorého žiak vykoná len ústnu formu internej časti MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu


Žiak môže vykonať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov, ktoré sú uvedené v učebnom pláne a v ktorých sa vzdelával.

Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších najviac dvoch predmetov, ktoré sú súčasťou študijného plánu, ktorý žiak študuje na SPŠP. Pod vykonaním dobrovoľnej skúšky sa myslí aj absolvovanie len externej časti, alebo len internej časti.


Maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk pozostáva z externej (EČ), písomnej formy internej časti (PFIČ) a ústnej časti (ÚFIČ). Maturitná skúška z matematiky sa skladá z externej časti (EČ) a ústnej časti (ÚFIČ). Ostatné predmety (dobrovoľné) majú len ústnu časť maturitnej skúšky (ÚFIČ).PČOZ má len praktickú časť (súčasťou je obhajoba) a TČOZ len ústnu časť MS.TERMÍNY MATURITNÝCH SKÚŠOK 2022:


Riadny termín EČ a PFIČ MS 2022

§ 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra,

§ 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk,

§ 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 05. apríla. až 08. apríla 2022. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční predbežne 03. až 08. septembra 2022.


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v mesiaci apríla 2022 (20.04 a 21.04).

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL, ANJ a TČOZ v termíne od 23. - 27. mája 2022.
HODNOTENIE MATURITNEJ SKÚŠKY:

a) Výsledky externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) sa hodnotia percentami, ústna odpoveď známkou. Na maturitnom vysvedčení sa z predmetu, ktorý má externú časť, uvádza aj percentil (úspešnosť žiaka v porovnaní s výsledkami ostatných maturantov SR z daného predmetu a úrovne).

b) Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky.

Trvanie testov EČ a PFIČ MS

predmet

PFIČ (sloh)

SJL

100 minút

150 minút

ANJ – B1

100 minút

60 minút

ANJ – B2

120 minút

60 minút

MAT

150 minút

––––––––––


Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ÚFIČ MS.CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS


§ Slovenský jazyk a literatúra (SJL):

- Trvanie EČ MS: 100 minút , Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

- Trvanie PFIČ MS: 150 minút , Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)


§ Anglický jazyk (AJ B1):

- Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

- Trvanie EČ MS: 100 minút, Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

- Trvanie PFIČ MS: 60 minút, Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

§ Matematika (MAT):

- Trvanie EČ MS: 150 minút, Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede


Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS budú zverejnené na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2022/Špecifikácia


Ústna forma internej časti MS

Tvorí ju ústna odpoveď maturanta pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď je verejná.

KEDY ŽIAK ZMATURUJE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 ?

Slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk

· aby bol žiak úspešný musí získať z vyučovacích a cudzích jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo viac ako 33 % z EČ MS, ak z ÚFIČ MS bu