top of page

SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ, VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV

Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iný typ podania musí obsahovať nasledovné údaje:

 • komu je určená,

 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),

 • akú informáciu si žiada sprístupniť,

 • musí byť podpísaná žiadateľom,

 • sťažnosť musí byť zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

 

Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iný typ podania možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu: Spojená škola, Slančíkovej 2, 950 50  Nitra

 • písomne osobným doručením na sekreteriát školy

 • telefonicky:  036/ 6925015

 • elektronickou poštou na adresu: skola@spsnr.edu..sk

 

Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.
 

Sťažnosť sa vybaví do 60 pracovných dní.
 

Sadzobník úhrad nákladov spojených zo sprístupnením informácií

pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1.5. 2004

Rozmnožovanie:

 • 1 strana čiernobiela kópia 0,03,- €

 

Informácia poskytnutá na CD – nosiči

 • 1 ks CD - nosič a obal 1,50,- €

 

Informácia poskytnutá faxom:

 • podľa Cenníka Slovenských telekomunikácií

 

Informácia poskytnutá e – mailom zadarmo

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC

 • 1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,05,- €

 • 1 strana A 4 – farebná kópia 0,10,- €

 

Odosielanie informácií poštou:

 • podľa Cenníka Slovenskej pošty š. p.

 

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácii výšku 2,- € bude Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje bezhotovostne, teda spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.

Súvisiaca legislatíva:

 • Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

bottom of page