top of page
Therapy Session

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Prevencia sociálno - patologických javov

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Školský psychológ

Mgr. Ivana Kováčiková

 

adresa:

Spojená škola, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra

1. poschodie školského internátu (č. dverí 102)

tel. kontakt:

037/65 31 641, 037/69 25 056

e-mail: psycholog@spsnr.edu.sk

  • poznáva osobnosť študenta z hľadiska osobnostného, poznávacieho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje študentom s problémami v učení, študentom s poruchami správania, tým, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným.

       

  • podieľa sa na profesijnej orientácii a poradenstve pre voľbu povolania a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov.

      

  • poskytuje konzultácie a informácie zákonným zástupcom.

       

  • poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu študentov a spolupracuje s nimi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji.

       

  • podieľa sa na výbere žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a na ich zaraďovaní a preraďovaní.

Prevencia sociálno - patologických javov

 

PaedDr. Janka Bolečková

zástupkyňa riaditeľky školy


email: spsp@spsnr.edu.sk

Informačné materiály / linky:

Príručka Deti v sieti

https://www.odpisemeti.sk/

https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/ohrozenia/kybersikanovanie

https://www.youtube.com/watch?v=nUrM3CpL7P8

Kolekcia užitočných linkov pre žiakov, učiteľov, rodičov - zdrojový materiál pre prehĺbenie poznatkov o bezpečnostných rizikách online sveta (súbor k stiahnutiu vznikol ako výsledok projektu eTwinning Bezpečne za počítačom a na internete)

logo.png
niesomnapredaj.jpg
Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľudmi

Školský špeciálny pedagóg

 

PaedDr. Katarína Kuková, PhD.

 

adresa:

Spojená škola, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra

2. poschodie školy (č.dverí 216)

tel. kontakt:

037/65 31 641, 037/69 25 065

e-mail:

specialpe@ spsnr.edu.sk

Každý sa môže učiť,

nie každý sa chce učiť,

nie každý sa vie učiť.....

Školský špeciálny pedagóg na strednej škole pomáha žiakom prekonať bariéry, ktoré im bránia v osvojovaní si nových vedomostí. Pracuje so žiakmi, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie – napríklad poruchy učenia, poruchy pozornosti, narušenú komunikačnú schopnosť, alebo iné ťažkosti, ktoré im sťažujú proces učenia. Úlohou špeciálneho pedagóga je cielenými cvičeniami tieto ťažkosti napraviť. Špeciálny pedagóg má na starosti individuálnu intervenciu a reedukáciu, no snaží sa predovšetkým vytvoriť so svojimi kolegami podnetné prostredie, v ktorom by sa žiaci v škole cítili dobre, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej práce.

Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP.

Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením na strednej škole. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu. V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy i rodičom žiaka. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, prípadne aj s lekármi.

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby.


Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov.


Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

Spolupracujeme s odbornými zariadeniami v Nitre

SCŠPP DYS – CENTRUM, Piaristická 2, 949 01 Nitra

CŠPP, Mudroňova ul. 1, Nitra- t.č.  037/ 652 56 42,

CPPPaP, Vuruma 2, Nitra – t. č. 037 / 6554 246, 6554 245

EFETA-SCŠPP, Samova 4, Nitra – t.č. 0905 173 292

specialnypedagog
bottom of page