top of page
Students Taking Exams

naša

spojená škola

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

I N F O R M Á C I A, týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Rekonštrukcia vzduchotechniky a podhľadu.

Dátum odoslania tejto informácie: 14. mája 2013

Dodávka informačných, komunikačných technológií, softvérových aplikácií, audio a video zariadení a príslušných súvisiacich služieb

Dátum odoslania tejto informácie: 16. mája 2013

Rekonštrukcia vzduchotechniky a podhľadu.

 Dátum odoslania tejto informácie: 27. mája 2013

Dodávka informačných, komunikačných technológií, softvérových aplikácií, audio a video zariadení a príslušných súvisiacich služieb

Dátum odoslania tejto informácie:  30. mája 2013

Dodávka informačných, komunikačných technológií, softvérových aplikácií, audio a video zariadení a príslušných súvisiacich služieb

 Dátum odoslania tejto informácie: 12. júna 2013

SPRÁVA
podľa § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum odoslania tejto informácie: 26. novembra 2013

Zákazka na „zabezpečenie publicity a informovanosti“ v rámci projektu s názvom Inovácia jazykov pre život

Dátum odoslania tejto informácie: 11. novembra 2013

Zákazku na dodávky spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu v rámci projektu s názvom  Inovácia jazykov pre život

 Dátum odoslania tejto informácie: 17. januára 2014

 Zverejnenie zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 na predmet zákazky"Rekonštrukcia budovy Spojenej školy - PD"

Dátum odoslania tejto informácie: 20. januára 2014

SPRÁVA 1/2014
podľa § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum odoslania tejto informácie: 16. mája 2014

bottom of page