top of page
Classroom
Prezáujemcov

PRE ZÁUJEMCOV
O ŠTÚDIUM

Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

Forma štúdia: denná

Dĺžka štúdia: päťročné

Požiadavky na prijímacie skúšky:

Všetci uchádzači robia talentové skúšky (test všeobecných predpokladov pre štúdium jazykov, slovenský jazyk a matematika z učiva ZŠ. Znalosti základov francúzskeho jazyka nie sú podmienkou na prijatie a ani nie sú overované na prijímacích skúškach

Test zo slovenského jazyka sa skladá z dvoch častí. Prvá časť testu meria všeobecné jazykové schopnosti uchádzačov potrebné pre učenie sa cudzieho jazyka. Súčasťou testu sú úlohy, ktoré overujú:
- vnímavosť na cudzie jazyky (prostredníctvom cudzích slov),
- schopnosť analyzovať neznámy jazyk, sluchovú dispozíciu na učenie jazykov (schopnosť žiakov rozpoznať a rozlíšiť tzv. rytmus slov),
- verbálne myslenie (práca so slovnou zásobou, anagramy, doplňovačky, prešmyčky),
- slovnú zásobu (znalosť málo frekventovaných slovenských slov, znalosť synoným, antoným, homoným, porozumenie frazeologizmom, rozlišovanie vidov, znalosť významu cudzích slov atď.)
Druhá časť testu overuje všeobecné znalosti zo slovenského jazyka, ktoré sú obsahom učiva 8. a 9. ročníka základnej školy.

 

Test z matematiky obsahuje 15 úloh zameraných na overovanie :
- práce s textom, čítanie s porozumením, prácu s informáciami,
- prácu s abstraktnými pojmami,
- analytického a logického myslenia,
- kvantitatívneho uvažovania – práce s grafmi aj pamäte.

 

 

Bulletin1fg.jpg
bottom of page