top of page
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium

VYUČOVACIE PREDMETY
NA GYMNÁZIU

 • slovenský jazyk a literatúra

 • francúzsky jazyk a literatúra

 • cudzí jazyk

 • etická výchova/náboženská výchova

 • občianska náuka

 • dejepis

 • fyzika

 • chémia

 • biológia

 • geografia

 • matematika

 • informatika

 • umenie a kultúra

 • telesná a športová výchova

bottom of page