top of page

Súťažné dielo II.F GYM vyhralo!

Institut français de Slovaquie - Francúzsky inštitút na Slovensku 28. marca 2023 zverejnil FB príspevok o krásnom úspechu našich žiakov v jazykovej súťaži. Uvádzame ho v plnom, dvojjazyčnom rozsahu:

PREKRAČUJEME HRANICE S MALÝM PRINCOM

Ďakujeme 49 triedam - a 800 žiakom - ktorí sa zapojili do súťaže v tvorivom písaní "Prekračujeme hranice s Malým princom" organizovanej vzdelávacím a jazykovým oddelením IFS! Pri príležitosti Dní Frankofónie 2023 na tému "Prekročiť hranice" boli žiaci zo škôl na Slovensku vyzvaní, aby sa zapojili do súťaže spájajúcej francúzsky jazyk, tvorivé písanie a umenie na tému tohtoročného ročníka a francúzskeho hrdinu známeho za všetkými hranicami! Pozrite si všetky súťažné práce http://padlet.com/.../concours-scolaire-d-passer-les...

V súlade s pravidlami súťaže boli za víťazov vybrané dve triedy:

  • Kategória A: trieda Gymnázia B.S.Timravy (Lučenec)

  • Kategória B: trieda II F Spojenej školy, Slančíkovej 2 (Nitra)

Nech žije frankofónia na Slovensku!

DÉPASSEZ LES FRONTIÈRES AVEC LE PETIT PRINCE

Merci aux 49 classes - et 800 élèves - qui ont participé au concours de création littéraire « Dépassez les frontières avec le Petit Prince » organisé par l’équipe du service éducatif et linguistique de l’IFS ! A l’occasion des Journées de la Francophonie 2023 sur le thème « Dépasser les frontières », les élèves des écoles de Slovaquie étaient invités à participer à un concours mêlant langue française, création et art autour du thème de l’édition de cette année et du héros français connu au-delà de toutes les frontières !

Retrouvez l'ensemble des productions http://padlet.com/.../concours-scolaire-d-passer-les...

Conformément au règlement du concours, deux classes ont été désignées lauréates : • Catégorie A : la classe du Gymnázium B.S.Timravy (Lučenec) • Catégorie B : la classe II F de Spojená škola, Slančíkovej 2 (Nitra)

Vive la Francophonie en Slovaquie !

Blahoželáme!

84 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page