top of page

DofE na našej škole

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.

V šk. roku 2022/2023 s hrdosťou rozbiehame program DofE aj v našom SLANČÍKOVE, na Spojenej škole, Slančíkovej 2 v Nitre. Vďaka zanieteným pedagógom dostali žiaci šancu rozvíjať svoje zručnosti potrebné pre život v rýchlo sa meniacom globalizovanom svete 21. storočia...

„Ako každý človek pracujúci s mládežou, i ja sa snažím hľadať spôsoby, ako motivovať mladých ľudí v prospech ich individuálneho i spoločenského rozvoja. Táto misia sa môže niekedy javiť ako veľmi zložitá. Program DofE sa zameriava na podporu mladých ľudí hlavne formou mentoringu a neformálneho vzdelávania, pričom im poskytuje zlepšenie komunikačných zručností, rozvoj charakterových vlastností, zlepšenie fyzickej kondície, pocit ocenenia za vlastný úspech, výhodu na pracovnom trhu i na univerzitách a hlavne nezabudnuteľné zážitky. Je to skvelý program zameraný na rozvoj cieľavedomosti, rešpektujúci individualitu a princíp dobrovoľnosti. Nepodporuje sa súťaživosť, naopak dôraz je kladený na rozvoj mladého človeka, vyváženosť, komplexnosť, dlhodobosť, rastúce nároky a zábavnosť. Je dostupný pre všetkých a je otvorený komunite. Program prináša benefity pre svet okolo nás, pre osobný i kariérny rast účastníkov, pre vedúcich i mentorov a v konečnom dôsledku i pre poskytujúcu inštitúciu, pre školu vo forme kvalitných manažérskych školení pre učiteľov, konkurenčnú výhodu medzi školami, prestíž a budovanie komunity aktívnych učiteľov, ktorí veria v potenciál mladých ľudí.“ koordinátorka programu.

Fotografie z náboru DofE na našej škole

„Štyri oblasti programu DofE - dobrovoľníctvo, rozvoj zručností, šport a dobrodružná expedícia, vlastne kopírujú oblasti rozvoja osobnosti mladého človeka. Každej oblasti sa účastník venuje presne vymedzený čas, pričom sa snaží dosiahnuť cieľ, ktorý si sám stanovil. Program je prostriedkom na prekonávanie seba samého, pričom nejde len o výzvu prekračovať vlastné limity, ale aj o výzvu venovať sa určitej činnosti pravidelne a dlhodobo. Dobrovoľnícka oblasť napríklad učí mladého človeka aktívne vnímať svoje okolie a dáva mu jedinečnú príležitosť porozumieť podstate a zmyslu pomáhania. Dobrodružná expedícia zasa dostáva účastníkov za hranice bežných zážitkov, pričom rozvíja ich schopnosť spolupracovať v tíme, porozumieť skupinovej dynamike, zlepšiť líderské schopnosti, zlepšiť ich organizačné schopnosti, cibriť zmysel pre detail, robiť rozhodnutia a prevziať za ne zodpovednosť. Pozývame mladých ľudí zo Slančíkova, aby sa k nám pridali, zažili dobrodružstvo, zábavu a pocit úspechu.“ vedúci programu.
„Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu oceňuje mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov. Práve takýchto aktívnych, rozhľadených a cieľavedomých mladých ľudí dnes Slovensko potrebuje. Zo špecifických potrieb mladej generácie vyplývajú nové požiadavky na prístupy odborníkov pracujúcich s mládežou. Aktuálne trendy sa zameriavajú na podporu mladých ľudí formou mentoringu, zapájanie mládeže do programov zameraných na osobnostný rozvoj a cieľavedomosť, inovatívne spôsoby výchovy a vzdelávania v rámci neformálneho vzdelávania. DofE vedie mladých ľudí k záujmu o veci verejné a k ochote angažovať sa, čo ide ruka v ruke s možnosťami učenia sa v ich prirodzenom, reálnom prostredí. Som preto veľmi rada, že v tomto školskom roku sa program rozbieha aj na našej škole vďaka skupine nadšených pedagógov, ktorí, verím, dokážu toto svoje nadšenie preniesť aj na žiakov. DofE teamu držím palce.“ riaditeľka školy.
  • Mgr. Zuzana Szombathová – koordinátor Miestneho Centra (kabinet 305, kl. 31)

  • Mgr. Michal Bilic, PhD. - vedúci programu (kabinet 248, kl. 49)

  • Mgr. Jana Vanková - vedúca programu (kabinet 212, kl. 34)

  • Mgr. Anna Báreková - vedúca programu (kabinet 408, kl. 18)

  • PaedDr. Anton Čapistrák, PhD. - vedúci programu (kabinet 409, kl. 10)

  • Mgr. Lukáš Odráška, PhD. - vedúci programu (kabinet 135, kl. 61)

  • Mgr. Ľubica Bubáková - vedúca programu (kabinet 217, kl. 23)

Ďalšie informácie o projekte:

Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

172 views

Related Posts

See All

Comentários


bottom of page