top of page
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium
spsp_logo_400.jpg

Študijné odbory SPŠP

2950 M - poradenstvo vo výžive

Forma štúdia - denná.

Štúdium je štvorročné.

Je to úplne nový odbor, ktorý ponúka naša škola. Pripravuje žiaka na činnosť  v oblasti hodnotenia, hygieny, kontroly a dozoru, distribúcie potravín s prihliadnutím na potrebu správnej výživy pri pohybových aktivitách.

Obsah vzdelávania reaguje na nové trendy rozvoja výživových prostriedkov a doplnkov pre športovca, na rozvoj potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu, pôdohospodárstva, ochrany životného prostredia, medicíny s cieľom dospieť k  športovému výkonu fyziologickými postupmi.

2949 M - výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

Forma štúdia - denná.

Štúdium je štvorročné.

 

Pripravuje žiaka na činnosť stredného technicko-hospodárskeho pracovníka v oblasti potravinárstva, v oblasti hodnotenia hygieny, kontroly a dozoru výroby a predaja potravín.

V oblasti poradenstva a služieb spojených s výživou a ochranou zdravia a kvality života v gastronómii a prípravu žiakov na tvorbu výživových programov pre športovcov s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

2940 M - potravinárstvo

 

Forma štúdia - denná.

Štúdium je štvorročné.

 

Prvé dva roky študujú žiaci predmety spoločného základu. Po skončení druhého ročníka si môžu zvoliť jedno z deviatich študijných zameraní:


 1. Spracúvanie múky

učivo je zamerané na pekárenskú výrobu (chlieb, pečivo), výrobu cestovín, výrobu trvanlivého pečiva (sušienky, perníky), výrobu jemného pečiva (koláče, vianočky) a cukrárenskú prevádzku. Zručnosti a návyky žiaci získavajú v školskej pekárni.

​​

 2. Konzervárenstvo

zaoberá sa konzervovaním potravín a výrobou kvalitatívne nových potravín ako sú rôzne pomazánky, kompóty, nápoje, polotovary a hotové jedlá. 

​3. Spracúvanie mäsa

odborné zameranie pripravuje žiakov na riadenie pri spracúvaní hovädzieho a bravčového mäsa, zveriny, rýb a hydiny.

​4. Syrárstvo a fermentované výrobky

počas štúdia na tomto zameraní žiak získa vedomosti z biotechnologických procesov pri výrobe syrov a kyslomliečnych výrobkov.

​​

5. Spracúvanie mlieka

poskytuje žiakom ucelené vedomosti z oblasti priemyselného spracúvania mlieka na mliečne výrobky, ktoré sa uplatnia v zdravej výžive.

6. Potravinár - kvalitár

zameranie odboru poskytuje vedomosti o odbornej manipulácii s potravinami, aby sa zachovala ich akosť a naučí žiakov základy analytického a mikrobiologického hodnotenia potravín. Okrem poznatkov z oblasti analýzy a hodnotenia kvality potravinárskych produktov sa žiaci naučia ovládať laboratórnu techniku v chemickom a mikrobiologickom laboratóriu.

7. Podnikanie v potravinárstve

zameranie poskytuje žiakom základné právne normy, ktoré upravujú podnikateľskú činnosť. Štúdiom žiaci získajú ucelený súbor poznatkov z účtovníctva, ekonómie, práva, marketingu, tovaroznalectva a technológie. Zameranie vychováva absolventov, ktorí sa uplatnia v podnikateľskej sfére, prípadne v oblasti obchodu a služieb potravinárskeho priemyslu.

 

8. Výroba cukru a cukroviniek

žiaci sa naučia technológiu výroby cukru, cukroviniek, čokolády a cukrárenských výrobkov a ich analytické a mikrobiologické hodnotenie.

 

9. Kvasná technológia

zahŕňa odvetvia priemyslu, kde sa využívajú princípy výrob založené na kvasných procesoch, výrobu sladu, piva, vína, droždia, destilátov a nealkoholických nápojov.

poradenstvo vo vyzive
vyziva ochrana zdravia a hodnotenie potravin
potravinarstvo
bottom of page