top of page

ŠTUDIJNÉ ODBORY

HOTELOVÁ AKADÉMIA

Študijný odbor 6323 K Hotelová akadémia

Forma štúdia - denná.

Štúdium je päťročné.

Študijný odbor 6323 K Hotelová akadémia je päťročný študijný odbor ukončený maturitou. Počas štúdia má žiak po splnení predpísaných podmienok možnosť získať výučný list v odbore hotelová akadémia (musí absolvovať najmenej 1400 hodín odborného výcviku) a certifikáty:

 • barista,

 • barman nápojár s medzinárodnou platnosťou,

 • z podvojného účtovníctva OMEGA.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť:

 • V hoteloch a gastronomických zariadeniach na pozícii:

  • manažér prevádzky,

  • vedúci úseku stravovania,

  • vedúci odbytového strediska,

  • vedúci recepcie,

  • recepcionár,

  • ekonóm, účtovník,

  • čašník, servírka.

 • v cestovných kanceláriách na pracovných miestach:

  • animátor,

  • sprievodca,

  • delegát,

  • prevádzkový pracovník,

 • v samostatnom podnikaní,

 • v štúdiu na vysokých školách.

 

V oblasti všeobecného vzdelávania absolvent ovláda:

 • dva cudzie jazyky,

 • slovenskú a svetovú literatúru,

 • slovenské a svetové dejiny,

 • profesijnú etiku.

Absolvent je schopný:

 • komunikovať s ľuďmi v pracovnom i osobnom živote,

 • plynule sa vyjadrovať v ústnom i písomnom styku,

 • dodržiavať zásady spoločenského správania a spoločenského protokolu,

 • organizovať a riadiť program pre záujmové skupiny ľudí.

V oblasti odborného vzdelania absolvent ovláda:

 • zásady správneho stolovania,

 • techniku jednoduchej a zložitej obsluhy,

 • základy výživy ľudí, zloženie potravín,

 • princípy a technologické postupy prípravy pokrmov,

 • prípravu rôznych druhov jedál a nápojov tradičnými aj progresívnymi metódami,

 • zostavenie jedálneho lístka vrátane jeho jazykových mutácií,

 • vypracovanie receptúr a cenových kalkulácií,

 • zásady manažmentu a základy psychológie pre prácu manažéra,

 • princípy organizácie a riadenia činnosti v ubytovacích a gastronomických zariadeniach.

Absolvent je schopný:

 • pracovať individuálne i v tíme, sústavne sa vzdelávať,

 • orientovať sa v základných právnych normách a predpisoch,

 • zostaviť podnikateľský plán a podnikať v oblasti hotelierstva a spoločného stravovania,

 • ovládať aplikačné programy, využívať možnosti Internetu a využívať informačno-komunikačné technológie v riadiacej činnosti,

 • pracovať podľa hygienických predpisov a bezpečne, chrániť životné prostredie.

CertifikatyHA
logo-HA-500.png
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium
Súťaže
bottom of page