top of page

HODNOTIACE SPRÁVY

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Vypracoval: Ing. Libor Kabát, PhD.
V Nitre, 17. septembra 2021


Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. 9. 2021

bottom of page