top of page

HODNOTIACE SPRÁVY

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Vypracovala: PaedDr. Bibiána Fitalová
V Nitre, 26. septembra 2023


Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29. 9. 2023

bottom of page