top of page
Students Taking Exams

naša

spojená škola

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

je skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde školy, prichádzajú s novými návrhmi ako spestriť dianie v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov.

Cieľom Žiackej školskej rady je docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri realizácii plánom a návrhov ako zlepšiť chod školy, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, vytváranie pozitívnej atmosféry na škole, podporiť dobré vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi.


Členmi rady sú zvolení zástupcovia každej triedy, ale aj každý, kto by sa chcel podieľať na kultúrnom živote školy a rozvoji školy. Žiacka školská rada si každý rok zvolí svojho predsedu – predsedom sa stáva ten žiak, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov.


Členovia sa stretávajú v na stretnutiach raz alebo dvakrát za mesiac. Zasadnutia zvoláva jej predseda. Na zasadnutiach Žiackej školskej rady zástupcovia tried zhrnú, ako pokročili pri plnení úloh z posledného zasadnutia, navrhujú zmeny a tlmočia názory a návrhy svojich spolužiakov. 


Aktivity ŽŠR:

  • Organizácia dňa Sv. Valentína

  • Zbierka pre psí útulok

  • Zbierka oblečenia na dobročinný školský bazár

  • Oslava Halloween 

  • Výstava handmade výrobkov

bottom of page