top of page

Prerušenie prezenčnej výučby

Usmernenia pre žiakov zo Smernice k dištančnej forme vzdelávania


1. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

  • využívaním aplikácie ZOOM, Microsoft Office 365 – Teams (online hodiny),

  • prostredníctvom edukačného portálu EduPage,

  • prostredníctvom e-mailovej komunikácie, iné.

2. Žiaci sa riadia platným rozvrhom hodín počas dištančného vzdelávania a úlohy zadané učiteľom spracovávajú podľa harmonogramu, ktorý určí učiteľ. Ak majú akýkoľvek technický problém s pripojením, resp. s vypracovaním úlohy, kontaktujú triedneho učiteľa príp. vyučujúceho.

3. Žiaci sa pripravujú dištančne – online/offline formou a formou samoštúdia podľa zaslaných materiálov a z ďalších zdrojov.

4. Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi, rešpektovať ich pokyny a stanovené termíny. Sú povinní študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení, ak tomu nebránia technické a zdravotné problémy.

5. Plnoletý žiak alebo rodič informuje svojho triedneho učiteľa o PN a iných dôvodoch, ktoré žiakovi bránia zúčastňovať sa dištančného vzdelávania. Z neúčasti na online hodine je potrebné sa ospravedlniť u príslušného vyučujúceho. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, a neplnoletého žiaka ospravedlňuje zákonný zástupca.

6. Žiak/rodič môže v prípade potreby požiadať vyučujúceho, školského špeciálneho pedagóga, psychológa o individuálnu konzultáciu.


V Nitre, 1. 12. 2021 Ing. Libor Kabát, PhD.

riaditeľ školy
34 views

Related Posts

See All
bottom of page