top of page

Bubnovačka 2023 + video

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Ticho deti pred násilím neochráni!
  • 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

  • 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí

  • 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Slančíkovo sa v prevencii sociálno-patologických javov stalo súčasťou X. ročníka celoslovenskej akcie Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“ (podujatie sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Petra Pavla, prezidenta Českej republiky). V pondelok 20.11. 2023 sa počas triednickej hodiny všetci žiaci venovali aktivitám zameraným na ochranu detí pred násilím.


Z aktivít žiakov a pedagógov vzniklo toto suprové video


I.F GYM (Mgr. Babjaková, PhD.) Mýty a fakty o rodovo podmienenom násilí

III.F GYM (Mgr. Báreková) Aktivita "Potreby a túžby dieťaťa", ktorá nasledovala po prečítaní Dohovoru o právach dieťaťa, napísaný špeciálne pre mladých ľudí

IV.F GYM (Mgr. Tomascheková) Príheh Bena a Zuzany - diskusia o úzkosti a strachu detí

Sexta B GYM (Mgr. Janíková) Fakty a mýty o násilí

Septima B GYM (Mgr. Lužáková) Rebríček hodnôt "TOP 9 práv detí"

I.A HA (Mgr. Urdová) Aktivita „Slová, ktoré zraňujú a slová, ktoré potešia“ - poukázanie na silu slova, uvedomenie si takýchto slov

I.B HA (Mgr. Mráziková) Tvorba plagátu - Známe osobnosti, ktoré zažili vo svojom osobnom živote domáce násilie, šikanu, toxický vzťah, manipuláciu, znásilnenie

I.C HA (Ing. Kalincová) Informovanosťou proti šikane

II.A HA (PaedDr. Neirurerová) Čím sú kŕmené naše deti na internete? Po vzhliadnutí podcastu žiaci diskutovali s triednou profesorkou ako rozlíšiť správne informácie od hoaxov. Ako si správne vybrať kamarátov na sociálnych sieťach a nenaletieť podvodníkom.

II.B HA (PaedDr. Nagyová) Rozhovor o význame projektu Bubnovačka, o spôsoboch vyjadrenia potreby pomoci. Počúvanie podcastu "Medializácia ťažkých osudov pomáha či škodí?" a diskusia.

II.C HA (Mgr. Szombathová) Convention on the Rights of the Children

III.A HA (PaedDr. Šubová) Digitálna dohoda: Prečo nezdieľať na internete fotografie, nepotvrdzovať priateľstvo neznámym osobám, dodržať čas práce s počítačom a nespať v blízkosti smartfónov...

III.B HA (Ing. Hamadová) Šikanovanie - nezatvárajme si pred ním oči!

III.C HA (Mgr. Pivarčiová) Podcasty a plagáty na tému ,,Práva detí"

IV.B HA (Mgr. Bilic, PhD.) Aj malú skupinu je možné počuť - bubnový pochod chodbami školy

IV.C HA (Ing. Gajdošová) Oboznámenie s formami násilia a podcast o páchateľoch násilia

V.A HA (Mgr. Bubáková) Diskusia na tému násilie, formy násilia, čo je a čo nie je násilie

I.A SPŠP (Ing. Pivarčiová) Diskusia na tému kyberšikana a šikana, tvorba plagátov

II.A SPŠP (Mgr. Pixiades) Podcast Týka sa ma to: Detstvo bez násilia pre všetky deti

III.A SPŠP (PaedDr. Navarová) Mýty a fakty o rodovo podmienenom násilí

I.B SŠŠ (Mgr. Stümpelová) Diskusia o Dohovore o právach dieťaťa

I.C SŠŠ (Ing. Guniš) Tvorba plagátov k prevencii kyberšikany

II.A SŠŠ (Mgr. Sedlárová) Prezentácia na tému kyberšikana, diskusia, brainstorming na tému "Ako sa chrániť pred kyberšikanou"

II.B SŠŠ (Mgr. Kunová) Aktivita "Umývacia linka" na uvedomenie si spolupatričnosti ku skupine

II.C SŠŠ (PaedDr. Filipová) Prezentácia a diskusia na tému "Násilie páchané na deťoch"

II.D SŠŠ (PaedDr. Šafárik, PhD. ) Nemlčme o násilí na deťoch (diskusia)

III.A SŠŠ (Mgr. Drličková) pieseň Jana Kirschner & Separ - Povedz to nahlas, podcast "Čo robiť, ak ma šikanujú?" a diskusia

III.B SŠŠ (Mgr. Demeterová) Formy násilia. Ako a kde sa obrátiť v prípade potreby

III.C SŠŠ (Mgr. Malicherová) Šikana, a hranie rolí

III.D SŠŠ (Mgr. Vilhanová) Domáce násilie na deťoch - dokument a diskusia

IV.B SŠŠ (Mgr. Prostredná) Mýty a fakty o násilí

IV.C SŠŠ (PaedDr. Čapistrák, PhD. ) Ako nám pomáhajú resp. ako nám ubližujú naši najbližší

IV.D SŠŠ (Ing. Miklášová) Plagát - Aby bolo deti lepšie počuť

Sexta A SŠŠ (Ing. Haladejová) Prezentácia a diskusia na tému "Čo vedie k násiliu, k čomu vedie násilie"

Septima A SŠŠ (PaedDr. Höriková) Formy násilia


Viac aktivít v hlasnom rytme bubnov naprieč celým Slovenskom a Českom je na Facebooku.


Spracovala: Melinda Baruszová

152 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page