top of page

BUBNOVAČKA 2022 + video

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 sa vždy v novembri organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“ > podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.

  • 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

  • 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí

  • 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Slančíkovo! Stali sme sa súčasťou IX. ročníka BUBNOVAČKY! Do tejto iniciatívy sa aktívne zapojili najprv pedagógovia absolvovaním e-learningového vzdelávania. Následne pripravili pre svojich žiakov aktivity, ktorými podporili myšlienku "Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!".

Počas 3. vyučovacej hodiny sa vo všetkých vyučovacích priestoroch (triedy, laboratóriá, telocvične, stolovničky, kuchynky) diskutovalo:

I.A SPŠP - riešenie problému > tolerancia a rešpektovanie práv detí, tvorba posterov (Mgr. Pixiades),

I.AKŠŠ - o právach detí a násilí páchanom na deťoch (Ing. Pivarčiová),

I.C SŠŠ - o šikane; aktivity zamerané na upevnenie pozitívnych vzťahov v triede (Mgr. Prostredná),

I.D SŠŠ - prezentácia "Deklarácia práv dieťaťa", tvorba vlastnej básne (Mgr. Mrkvicová),

I. F GYM – tvorba francúzskeho plagátu o právach detí (Mgr. Lužáková),

I.B HA – o kyberšikane v triednom kruhu (Mgr. Nagyová),

I.C HA - o právach detí, vytvorili plagátiky a zhotovili nástenku (Mgr. Pivarčiová),

II.A SPŠP - podcasty a diskusia o právach dieťaťa (PaedDr. Bolečková),

II.A HA – kreatívna tvorba posterov Práva detí/Šikana (Mgr. Sedlárová),

II.B HA1 – o diskusia o týraných ženách, deťoch a o možnostiach pomoci týmto ľuďom (PaedDr. Bullová),

II.B HA2 – vyhľadávanie pomoci v núdzi (Mgr. Griesbachová),

II.C SŠŠ – brainstorming „Aký je tyranizátor? Aká je obeť?“ (Mgr. Blahová),

Sexta B GYM - spoločne uvažovali o vlastnostiach šikanujúcich a obetí (PaedDr. Höriková),

III.A1 SPŠP – prezentácia o ľudských práva a právach detí (Ing. Bobušová),

III.A2 SPŠP - o dôvodoch porušovania práv detí na základe štúdia materiálov (Ing. Hamadová),

III.A SŠŠ - identifikácie tarynizátora a obete, dotazník, diskusia (PaedDr. Čapistrák, PhD.),

III.B SŠŠ – dotazník „Čo ma dnes nahnevalo?“ (Mgr. Filipová)

III.C SŠŠ - zhotovenie nástenky z plagátikov na tému šikanovania detí (Ing. Guniš),

III.D SŠŠ - o multikultúre-rasizme, diskriminácii -náboženská, sexuálna, xenofóbia pomocou prezentácie v angličtine, (Mgr. Kunová),

III.F 1 GYM – o právach dieťaťa na základe vypočutého podcastu "Dohovor o právach dieťaťa" vytvorili pojmovú mapy (Mgr. Hoppanová),

III.F 2 GYM - Deklarácia práv dieťaťa podľa UNICEF; tvorba posterov (Mgr.. Martonová),

Septima B – video o šikane a jej formách, diskusia (PaedDr. Ondrušová),

III.A HA – video, vyhľadávanie kontaktov v núdzi (Ing. Škandíková),

III.B HA - podcasty "Základná obrana proti akejkoľvek manipulácii", "Vnímajme deti a mladých ľudí ako rovnocenných partnerov”, "Stereotypy a predsudky. Čo o nás prezrádzajú?”, diskusia (PaedDr. Neirurerová, Bc. Knížatová, Mgr. Horková),

IV.A SPŠP – video a brainstorming o šikane (Mgr. Moravcová),

IV.A SŠŠ - podcast Bez modrín - Sebapoznanie - Ako byť sám sebou (Mgr. Báreková),

IV.B SŠŠ - diskusia na základe obrázkov "Čo robia tieto deti?" (PhDr. Šimková),

IV.B HA - tvorbou propagačných materiálov napĺňali heslo „Umením proti šikane“ (Ing. Kalincová),

Oktáva B GYM - bubnovali na lavici, sledovali správy o akcii Bubnovačka na ZŠ Škultétyho v Nitre (TV NITRIČKA) v triednom kruhu (Mgr. Bruník),

V.A HA - o formách šikanovania a jej eliminácii na školách diskutovali v telocvični (PaedDr. Šafárik, PhD.),

V.B HA - diskusia v telocvični o dôležitosti nahlas hovoriť o šikane a násilí (Mgr. Hanakovičová, Mgr. Hečková),

V.C HA - diskusia v telocvični na tému šikany (Mgr. Frančák) a i.


O našich podporných aktivitách je zostavené video na FB stránke Bubnovačky.

Školský koordinátor: Mgr. Tomascheková

Spracovala: Ing. Baruszová, PhD.

305 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page