top of page

Oznam pre prijatých žiakov do I. ročníka v šk. roku 2020/2021


Zápisný lístok stravníka

Zápisný lístok ubytovaného žiaka

Tlačivo pre GDPR

Žiadosť o prijatie do školského internátu

ISIC - žiadosť o vydanie preukazu

Výsledky prijímacieho konania 2020/2021


Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

organizačná zložka

Stredná priemyselná škola potravinárska

tel.037 6536641, mail:spsp@spsnr.edu.sk, www: spsnr.edu.sk

Výsledky prijímacieho konania

pre školský rok 2020/2021

Prijatí žiaci do 1. ročníka na Strednú priemyselnú školu potravinársku v Nitre pre školský rok 2020/2021

Po zverejnení výsledkov Zákonný zástupca prijatého žiaka OBRATOM pošle vyplnený a podpísaný dokument priložený v prílohe e - mailu – Záväzné potvrdenie o nastúpení – nenastúpení na štúdium, ( naskenovaný dokument alebo foto dokumentu) na mail: spsp@spsnr.edu.sk alebo tento dokument prinesie do školy, v čase od 8,00 – 15,00.

Neprijatí žiaci do 1. ročníka na Strednú priemyselnú školu potravinársku v Nitre pre školský rok 2020/2021

Neprijatým žiakom odporúčame podať odvolanie podpísané Zákonným zástupcom (po obdržaní rozhodnutia o neprijatí), naskenované odvolanie alebo foto poslať na mail: spsp@spsnr.edu.sk, alebo tento dokument priniesť do školy, v čase od 8,00 – 15,00.

Poradie uchádzačov o štúdium sa bude posúvať po nenastúpení niektorých prijatých uchádzačov.

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

70 views

Related Posts

See All
bottom of page